Våra tjänster

Qualitarium är ett signum för kvalitet. Vår vision är att erbjuda ett prisvärt kvalitetsalternativ inom konsulttjänster.

Vi kan hjälpa er med utredningar och rådgivning om bland annat:

Organisation
struktur, utformning, gränsöverskridande frågor, effektivitet, resursoptimering, mm

Styrning och ledning
styrmodeller, intern kontroll, målformulering, ledningsstruktur, ansvar och befogenheter, verkställighet, mm

Förändringsarbete
organisationsstruktur, processer och rutiner, gränsöverskridande frågor, samverkan, mm

Processer och rutiner
nuläges- och behovsanalyser, processbibliotek och processkartor, avvikelsehantering, styrdokument, mm

Granskningar och bedömningar
ändamålsenlighet, effektivitet, avvikelsehantering, ansvarsfrågor, oegentligheter, mm

Samverkan
gränsöverskridande frågor, styrmodeller, ansvarsfördelning, mm

Kom upp på en kopp kaffe!

Vill du prata om verksamheters utmaningar? Saker kan alltid göras bättre och det finns så många intressanta frågor att diskutera. Vi är nyfikna på dina idéer, så slå oss en signal och kom upp till oss för ett inspirerande samtal. Välkommen!